Strona Główna  Kontakt
 
DLA ZASTĘPOWEGO
Gawędy Harcerskie
Kącik Zastępowego
Zajęcia integracyjne
Zasady dobrej zbiórki
Gry terenowe
 
DLA KAŻDEGO
Biografie
Cytaty Harcerskie
Okrzyki Harcerskie
Sprawności Harcerskie
Sprzęt Harcerski
Stopnie i Odznaczenia
Symbolika
Szyfry Harcerskie
 
TECHNIKI HARCERSKIE
Prawo Harcerskie
Historia Harcerstwa
Terenoznactwo
Samarytanka
Śpiewnik Harcerski
Węzły
Znaki Patrolowe
Trzy pióra
Chwyty gitarowe
 
100 - LECIE HARCERSTWA
Zaproszenie na zlot
Uchwała XXXIII Zjazdu ZHP
 
 

WYROBIENIE HARCERSKIE

 1. Bi-Pi *
 2. Dowódca warty ***
 3. Lilia i koniczyna **
 4. Mistrzyni musztry /mistrz musztry ***
 5. Mistrzyni ognisk / mistrz ognisk ***
 6. Ognik *
 7. Rzeczniczka / rzecznik drużyny ***
 8. Rzecznik harcerstwa ****
 9. Strażniczka ognia / strażnik ognia **
 10. Wartowniczka / wartownik **
 11. Znawczyni / znawca obrzędów i zwyczajów drużyny *
 12. Znawczyni / znawca skautingu ***
 13. Znawczyni musztry / znawca musztry **

Bi-Pi *

 • Wie, co oznacza tradycja węzełka na chuście. Przestrzega tego zwyczaju.

 • Wie, do jakich organizacji skautowych należy ZHP oraz jakie są ich znaki (lilia i koniczyna). Przygotowała/ał planszę do harcówki z ich symboliką

 • Poznała/ał życiorys gen. Roberta Baden-Powella. Podczas zbiórki zastępu przedstawiła/ił w dowolnej formie jedną z jego przygód.

Dowódca warty ***

 • Zdobyła/ył sprawność wartownika.

 • Pełniła/ił funkcję dowódcy wart (instruktora służbowego na obozie, biwaku). Pokierowała/ał budową wartowni obozowej.

 • Potrafi rozstawić wartowników, dokonać zmiany warty. Dokonała/ał zmiany wartowników na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.

 • Zorganizowała/ał co najmniej 5 gier doskonalących czujność, spostrzegawczość.

 • Opiekowała/ał się harcerką/harcerzem zdobywającym sprawność wartownika.

 

Lilia i koniczyna **

 • Zna symbolikę skautowej lilijki i koniczynki, wie jak wyglądają oraz jaka jest ich historia.

 • Wie, kiedy powstał skauting i kto go założył.

 • Wie, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS (nauczyła/ył się pełnej nazwy obu organizacji w języku angielskim).

 • Zdobyła/ył informacje o organizacji skautowej w wybranym kraju. Wybrane informacje (gry, symbole) przedstawiła/ił na zbiórce drużyny

 • Wzięła/wziął udział w przygotowaniu zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wysłała/ał kartkę z życzeniami do wybranej organizacji skautowej, konkretnej drużyny lub skauta.

 

Mistrzyni musztry /mistrz musztry ***

 • Poznała/ał regulamin musztry i ceremoniału harcerskiego, przestrzega go.
 • Przygotowała/ał drużynę do uroczystości na placu, ucząc musztry i dopilnowując  regulaminowego umundurowania.
 • Przeprowadziła/ił pokaz musztry drużyny.
 • Przeprowadziła/ił szkolenie zastępowych z zakresu musztry.

 

Mistrzyni ognisk/mistrz ognisk ***

 • Nauczyła/ył się rozpoznać różne gatunki drewna, dowiedziała/ał się, czym się charakteryzują i w jaki sposób się palą.

 • Wygłosiła/ił gawędę na temat ognia i zasad zachowania się przy ognisku harcerskim.

 • Przygotowała/ał strażników ognia do pełnienia obowiązków przy ognisku.

 • Poznała/ał różne rodzaje stosów ogniskowych, nauczyła/ył się układać je.

 • Nauczyła/ył się rozpalać ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych(wiatr, deszcz, śnieg).

 

Ognik *

 • Zapoznała/ał się z  rolą odkrycia i poskromienia ognia, o szkodach i stratach wyrządzanych przez nieumiejętne obchodzenie się z nim.

 • Pod opieką następowej/ego ułożyła/ył ognisko i rozpaliła/ił je.

 • Pełniła/ił funkcję strażnika ognia.

 • Zna gatunki drewna właściwego do budowania ognisk harcerskich.

 • Potrafi zatrzeć ślady ogniska po jego wygaszeniu, potrafi zabezpieczyć zapałki przed zamoknięciem.

 
Rzeczniczka drużyny/rzecznik drużyny ***

 

 • Poznała/ał podstawowe wiadomości dotyczące przekazu informacji, dowiedziała/ał się jak informacja powinna być sformułowana.
 • Zredagowała/ał kilka ogłoszeń.
 • Zredagowała/ał i wykonała/ał ogłoszenie o obozie drużyny, powiesiła je w szkole i harcówce. 
 • Napisała/ał artykuł o drużynie do pisma wychodzącego w mieście(gminie, powiecie).
 • Systematycznie pisze artykuły o drużynie do gazetki hufca lub gazetki szkolnej.

 

Rzecznik harcerstwa – mistrzowska

 

 • Przeczytała/ał 3 pozycje książkowe dotyczące przekazywania informacji.
 • Poznała/ał specyfikę strony internetowej ZHP, śledziła/ił na bieżąco informacje dotyczące ZHP.
 • Napisała/ał artykuł do lokalnej gazety o przebiegu dowolnego przedsięwzięcia hufca, chorągwi.
 • Zaprosiła/ił lokalnych dziennikarzy i opiekowała/ał się nimi w czasie imprezy hufca.
 • Ukończyła/ył warsztaty dziennikarskie. Uczestniczy w pracach zespołu promocji i informacji w  hufcu lub w chorągwi.

Strażniczka ognia/strażnik ognia **

 • Pełniła/ał trzy służby przy ognisku, umiejętnie podkładając drwa lub gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając iskrzenie.
 • Poznała/ał przepisy p.poż na obozach i biwakach. Dowiedziała/ał się, jak ugasić na człowieku płonące ubranie. Nauczyła/ył się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.
 • Poprawnie zbudowała/ał podstawowe stosy ogniskowe.
 • Poznał obrzędowość związaną z harcerskim ogniskiem.
 • Rozróżnia trzy podstawowe stopnie oparzenia i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku oparzenia.

 

Wartowniczka/wartownik **

 • Zna i stosuje zasady służby wartowniczej ZHP.
 • Pełniła/ił bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez 12 godzin w nocy i 8 w dzień.
 • Pełniła/ił wartę na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.
 • Wie, jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obozu (biwaku).
 • Brała/ał udział w przynajmniej 5 grach doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.

 

Znawczyni obrzędów i zwyczajów drużyny/znawca obrzędów i zwyczajów drużyny *

 • Poznała/ał znaczenie słów: zwyczaje i obrzędy.
 • Poznała/ał historię swojej drużyny.
 • Dotarła/ał do kroniki lub kronik drużyny, przeczytała/ał je.
 • Przeprowadziła/ił  wywiad  z przybocznym lub z drużynowym dotyczący zwyczajów w drużynie. Pozyskane informacje przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.
 • Poznała/ał harcerskie piosenki znane w drużynie, nauczyła/ył się ich.

 

Znawczyni skautingu/znawca skautingu ***

 

 • Zna historię skautingu - wie, jak skauting rozwinął się w ruch ogólnoświatowy
 • Wie, na czym polega działanie skautowych organizacji światowych (WOSM i WAGGGS).
 • Zna najważniejsze organizacje skautowe działające w krajach europejskich
 • Dobrze poznała/ał wybraną organizacje skautową – zna jej historię i obecną działalność, przeczytała/ał pismo skautowe, nawiązał kontakt ze skautami tej organizacji.
 • Samodzielnie przygotowała/ał zbiórkę na temat skautingu.

 

Znawczyni musztry/znawca musztry **

 • Zapoznała/ał się z regulaminem musztry.

 • Nienagannie wydaje i wykonuje komendy.

 • Przeprowadziła/ił zajęcia z musztry z zastępem lub drużyną.

 • Brała/ał udział pokazie musztry zastępu, drużyny lub obozu.

 

 

 

 

© 2010 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Wszelkie prawa zastrzeżone.