MENU GŁÓWNE
Strona główna
Dla zastępowego
Dla każdego
Techniki Harcerskie
Kontakt
DLA ZASTĘPOWEGO
Gawędy Harcerskie
Kącik Zastępowego
Zajęcia integracyjne
Zasady dobrej zbiórki
Gry terenowe
DLA KAŻDEGO
Biografie
Cytaty Harcerskie
Okrzyki Harcerskie
Sprawności Harcerskie
Sprzęt Harcerski
Stopnie i Odznaczenia
Symbolika
Szyfry Harcerskie
Funkcje Harcerskie
Musztra
Umundurowanie
TECHNIKI HARCERSKIE
Prawo Harcerskie
Historia Harcerstwa
Terenoznactwo
Samarytanka
Śpiewnik Harcerski
Węzły
Znaki Patrolowe
Trzy pióra
Chwyty gitarowe
   

WYROBIENIE HARCERSKIE

 1. Bi-Pi *
 2. Dowódca warty ***
 3. Lilia i koniczyna **
 4. Mistrzyni musztry /mistrz musztry ***
 5. Mistrzyni ognisk / mistrz ognisk ***
 6. Ognik *
 7. Rzeczniczka / rzecznik drużyny ***
 8. Rzecznik harcerstwa ****
 9. Strażniczka ognia / strażnik ognia **
 10. Wartowniczka / wartownik **
 11. Znawczyni / znawca obrzędów i zwyczajów drużyny *
 12. Znawczyni / znawca skautingu ***
 13. Znawczyni musztry / znawca musztry **

Bi-Pi *

 • Wie, co oznacza tradycja węzełka na chuście. Przestrzega tego zwyczaju.

 • Wie, do jakich organizacji skautowych należy ZHP oraz jakie są ich znaki (lilia i koniczyna). Przygotowała/ał planszę do harcówki z ich symboliką

 • Poznała/ał życiorys gen. Roberta Baden-Powella. Podczas zbiórki zastępu przedstawiła/ił w dowolnej formie jedną z jego przygód.

Dowódca warty ***

 • Zdobyła/ył sprawność wartownika.

 • Pełniła/ił funkcję dowódcy wart (instruktora służbowego na obozie, biwaku). Pokierowała/ał budową wartowni obozowej.

 • Potrafi rozstawić wartowników, dokonać zmiany warty. Dokonała/ał zmiany wartowników na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.

 • Zorganizowała/ał co najmniej 5 gier doskonalących czujność, spostrzegawczość.

 • Opiekowała/ał się harcerką/harcerzem zdobywającym sprawność wartownika.

 

Lilia i koniczyna **

 • Zna symbolikę skautowej lilijki i koniczynki, wie jak wyglądają oraz jaka jest ich historia.

 • Wie, kiedy powstał skauting i kto go założył.

 • Wie, co oznaczają skróty WOSM i WAGGGS (nauczyła/ył się pełnej nazwy obu organizacji w języku angielskim).

 • Zdobyła/ył informacje o organizacji skautowej w wybranym kraju. Wybrane informacje (gry, symbole) przedstawiła/ił na zbiórce drużyny

 • Wzięła/wziął udział w przygotowaniu zbiórki z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Wysłała/ał kartkę z życzeniami do wybranej organizacji skautowej, konkretnej drużyny lub skauta.

 

Mistrzyni musztry /mistrz musztry ***

 • Poznała/ał regulamin musztry i ceremoniału harcerskiego, przestrzega go.

 • Przygotowała/ał drużynę do uroczystości na placu, ucząc musztry i dopilnowując  regulaminowego umundurowania.

 • Przeprowadziła/ił pokaz musztry drużyny.

 • Przeprowadziła/ił szkolenie zastępowych z zakresu musztry.

 

Mistrzyni ognisk/mistrz ognisk ***

 • Nauczyła/ył się rozpoznać różne gatunki drewna, dowiedziała/ał się, czym się charakteryzują i w jaki sposób się palą.

 • Wygłosiła/ił gawędę na temat ognia i zasad zachowania się przy ognisku harcerskim.

 • Przygotowała/ał strażników ognia do pełnienia obowiązków przy ognisku.

 • Poznała/ał różne rodzaje stosów ogniskowych, nauczyła/ył się układać je.

 • Nauczyła/ył się rozpalać ognisko w trudnych warunkach atmosferycznych(wiatr, deszcz, śnieg).

 

Ognik *

 • Zapoznała/ał się z  rolą odkrycia i poskromienia ognia, o szkodach i stratach wyrządzanych przez nieumiejętne obchodzenie się z nim.

 • Pod opieką następowej/ego ułożyła/ył ognisko i rozpaliła/ił je.

 • Pełniła/ił funkcję strażnika ognia.

 • Zna gatunki drewna właściwego do budowania ognisk harcerskich.

 • Potrafi zatrzeć ślady ogniska po jego wygaszeniu, potrafi zabezpieczyć zapałki przed zamoknięciem.

 
Rzeczniczka drużyny/rzecznik drużyny ***

 

 • Poznała/ał podstawowe wiadomości dotyczące przekazu informacji, dowiedziała/ał się jak informacja powinna być sformułowana.

 • Zredagowała/ał kilka ogłoszeń.

 • Zredagowała/ał i wykonała/ał ogłoszenie o obozie drużyny, powiesiła je w szkole i harcówce. 

 • Napisała/ał artykuł o drużynie do pisma wychodzącego w mieście(gminie, powiecie).

 • Systematycznie pisze artykuły o drużynie do gazetki hufca lub gazetki szkolnej.

 

Rzecznik harcerstwa – mistrzowska

 

 • Przeczytała/ał 3 pozycje książkowe dotyczące przekazywania informacji.

 • Poznała/ał specyfikę strony internetowej ZHP, śledziła/ił na bieżąco informacje dotyczące ZHP.

 • Napisała/ał artykuł do lokalnej gazety o przebiegu dowolnego przedsięwzięcia hufca, chorągwi.

 • Zaprosiła/ił lokalnych dziennikarzy i opiekowała/ał się nimi w czasie imprezy hufca.

 • Ukończyła/ył warsztaty dziennikarskie. Uczestniczy w pracach zespołu promocji i informacji w  hufcu lub w chorągwi.

Strażniczka ognia/strażnik ognia **

 • Pełniła/ał trzy służby przy ognisku, umiejętnie podkładając drwa lub gałęzie, regulując wysokość płomienia i ograniczając iskrzenie.

 • Poznała/ał przepisy p.poż na obozach i biwakach. Dowiedziała/ał się, jak ugasić na człowieku płonące ubranie. Nauczyła/ył się posługiwać podstawowym sprzętem gaśniczym.

 • Poprawnie zbudowała/ał podstawowe stosy ogniskowe.

 • Poznał obrzędowość związaną z harcerskim ogniskiem.

 • Rozróżnia trzy podstawowe stopnie oparzenia i potrafi udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadku oparzenia.

 

Wartowniczka/wartownik **

 • Zna i stosuje zasady służby wartowniczej ZHP.

 • Pełniła/ił bez zarzutu służbę wartowniczą łącznie przez 12 godzin w nocy i 8 w dzień.

 • Pełniła/ił wartę na posterunku honorowym podczas trwania uroczystości.

 • Wie, jakie znaczenie ma służba wartownicza dla bezpieczeństwa osób i mienia znajdującego się na terenie obozu (biwaku).

 • Brała/ał udział w przynajmniej 5 grach doskonalących czujność, spostrzegawczość itp.

 

Znawczyni obrzędów i zwyczajów drużyny/znawca obrzędów i zwyczajów drużyny *

 • Poznała/ał znaczenie słów: zwyczaje i obrzędy.

 • Poznała/ał historię swojej drużyny.

 • Dotarła/ał do kroniki lub kronik drużyny, przeczytała/ał je.

 • Przeprowadziła/ił  wywiad  z przybocznym lub z drużynowym dotyczący zwyczajów w drużynie. Pozyskane informacje przedstawiła/ił na zbiórce zastępu.

 • Poznała/ał harcerskie piosenki znane w drużynie, nauczyła/ył się ich.

 

Znawczyni skautingu/znawca skautingu ***

 

 • Zna historię skautingu - wie, jak skauting rozwinął się w ruch ogólnoświatowy

 • Wie, na czym polega działanie skautowych organizacji światowych (WOSM i WAGGGS).

 • Zna najważniejsze organizacje skautowe działające w krajach europejskich

 • Dobrze poznała/ał wybraną organizacje skautową – zna jej historię i obecną działalność, przeczytała/ał pismo skautowe, nawiązał kontakt ze skautami tej organizacji.

 • Samodzielnie przygotowała/ał zbiórkę na temat skautingu.

 

Znawczyni musztry/znawca musztry **

 • Zapoznała/ał się z regulaminem musztry.

 • Nienagannie wydaje i wykonuje komendy.

 • Przeprowadziła/ił zajęcia z musztry z zastępem lub drużyną.

 • Brała/ał udział pokazie musztry zastępu, drużyny lub obozu.

 

   
DO POBRANIA
Materiały Metodyczne
Statut ZHP
Inne
CIEKAWE STRONY ZHP

 © 2010 - 2014 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO Wszelkie prawa zastrzeżone.